Aksjeloven

Aksjeloven setter en rekke begrensninger i aksjeselskapenes adgang til å stille sikkerhet, kreditt og annen finansiell bistand overfor et aksjeselskaps eiere, og innad i selskapskonsernet. Dette er temaer som ofte kommer på spissen når det ytes lån eller stilles sikkerheter i forbindelse med oppkjøp av næringsvirksomhet og næringseiendom.

Praktisk informasjon

Aksjelovens begrensninger for lån og sikkerhetsstillelse.

19. mars 2019
Oppstart kl. 09.30

Bjørvika Konferansesenter AS, Dronning Eufemias gate 6, 0107 Oslo

Kr 4 650,- inkl. lunsj

så fort som mulig

  • Ingvild Onshus Kaagen, advokat Ernst & Young Advokatfirma AS
  • Børge A. Grøttjord, advokat og partner i Grette AS

Kurset
Denne fagdagen vil behandle utvalgte temaer under aksjeloven som berører banker og finansforetak, og vil gi en veiledning til håndteringen av en rekke praktiske temaer. Aksjelovens begrensninger i adgangen til å gi sikkerheter og lån er under stadig endring og utvikling.

Fagdagen vil derfor også gi en oversikt over kommende regelverksendringer.

Forelesning med praktiske eksempler på hvert område.

«Felles søknad om godkjenning av etterutdanning
for advokater vil bli sendt i etterkant av avholdt kurs»


Målgruppe:
Bankenes BM-rådgivere, ansvarlige for risikostyring og medlemmer i kredittkomiteer.


Program

1. Introduksjon
    - et praktisk case er innledning til temaet

   Et oppkjøp av et eiendomsselskap
   - hvilke praktiske spørsmål står vi overfor?
   - hva kan konsekvensene være av at reglene
     ikke er overholdt?

2. Avklaring av begreper:
    - utbytteberegning i aksjeselskaper
      innfallsporten til kapittel 8
   -  hva er konsern i aksjeloven
   -  nærståendebegrepet i aksjeloven

3. Aksjelovens regler etter § 8-7 om
    sikkerhetsstillelse til en aksjeeier, eller noen av
    aksjeeierens nærstående:

   - Aksjeloven § 8-7
     Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen.

   - Introduksjon av et case
     - hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser kan være i
       faresonen?
     - hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes av
       bestemmelsen? Gjennomgang på bakgrunn av
       vårt case.
    -  oppsummering og konklusjoner:
       Hva blir den tillatte sikkerhetspakken i vårt case?

4. Oppkjøpsfinansiering i henhold til aksjeloven
    § 8-10
kreditt og annen finansiell bistand i   
    forbindelse 
med erverv av aksjer i selskapet

     1. Aksjeloven § 8-10
         - Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen.
     2. Introduksjon av et case
         - hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand
           kan være i faresonen?
     3. Hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand
         omfattes av bestemmelsen? Gjennomgang på
         bakgrunn av vårt case.
     4. Unntaksforskriften og unntak ved søknad om
         dispensasjon
     5. Oppsummering og konklusjoner: Hva blir den
         tillatte sikkerhetspakken og finansiell bistand i
         vårt case?

5. Aksjeloven § 3-8
    avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av
    selskapets ledelse

    1. Aksjeloven § 3-8
        - Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen.
    2. Introduksjon av et case
        - hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand
          kan være i faresonen?
    3. Hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes av
        bestemmelsen? Gjennomgang på bakgrunn av
        vårt case.
    4. Særlig og godkjennelse av generalforsamling og
        utarbeidelse av revisorredegjørelse
    5. Oppsummering og konklusjoner:
        Hva blir den tillatte sikkerhetspakken i vårt case?

6. Konsekvenser av overtredelse av
    §§ 8-7 og 8-10 (aksjeloven § 8-11)

7. Foreslåtte endringer i aksjeloven og
    videre fremdrift

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Aksjelovens begrensninger for lån og sikkerhetsstillelse.

19. mars 2019
Oppstart kl. 09.30

Bjørvika Konferansesenter AS, Dronning Eufemias gate 6, 0107 Oslo

Kr 4 650,- inkl. lunsj

så fort som mulig

  • Ingvild Onshus Kaagen, advokat Ernst & Young Advokatfirma AS
  • Børge A. Grøttjord, advokat og partner i Grette AS

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.