Seminar IFRS

Finansdepartementet fastsatte 20. desember 2018 endringer i årsregnskapsforskriften for banker, kredittforetak og finansieringsforetak. På dette seminaret ser vi på tilpasninger av regnskapsreglene til IFRS for unoterte banker.

Praktisk informasjon

Tilpasning av regnskapsregler for unoterte banker.

20. juni 2019
Oppstart kl. 09.30

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 4.400,- inkl. lunsj

5. juni 2019

 • Partner Magne Sem, PwC
 • Partner Erik Andersen, PwC
 • Fagansvarlig Henrik Eriksen, Økonomiservice Eika Gruppen

Spama  inviterer i samarbeid med PwC til et fagseminar om det nye regelverk for unoterte banker.

Fra 1. januar 2020 skal IFRS gjelde direkte for unoterte foretak, med unntak og forenklinger regulert gjennom årsregnskapsforskriften. IFRS 9 innebærer blant annet vesentlige endringer i regelverket for nedskriving av tap på utlån.
 

Målgruppe 
Kurset henvender seg til regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.
  

Program
Mindre justeringer i programmet kan skje 
 
Kl. 09.00 Registrering/Kaffe 

Kl. 09.30


 

Innledning

 • Bakgrunn
 • Regnskapsmodeller
Kl. 09.40


Innregning og måling
endringer relatert til enkelte relevante standarder
som kan ha effekt

IFRS 9 Finansielle instrumenter  
- Overgangseffekter
- Klassifisering, innregning og måling
  - regelverket
  - hvilke valg har øvrige sparebanker gjort?
- Tapsmodell IFRS
   - regelverk
   - hvilken modell har øvrige sparebanker?

IFRS 13 Måling av virkelig verdi
IAS 27 Separat finansregnskap
IAS 28 Investering i TS og FKV
IAS 16 Eiendom anlegg og utstyr
IAS 40 Investeringseiendom
IAS 36 Verdifall på eiendeler
IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 15 Inntekter

Andre standarder
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00 Forts. – innregning og måling
Kl. 12.00 Lunsj
 Kl.12.45
Presentasjon

 • Ny standardisert oppstillingsplan for RR og Bal
 • Nærmere om enkelte poster
 • Oppstillingsplan over endringer i egenkapital
  (IAS1.106-110)
 • Presentasjon av finansielle instrumenter (IAS 32)
  - Motregning
  - Gjeld /EK > jf. fondsobligasjoner
Kl. 13.15Noteopplysninger
- valg av regnskapsmodell

IFRS 7 Finansielle instrumenter
- Opplysninger
- Gjennomgang av sentrale notekrav med eksempler

Andre opplysningskrav
Kl.14.30


Delårsregnskap
IAS 34 Delårsregnskap

 • Unntak for kontantstrømoppstilling
 • Unntak ad opplysninger om virkelig verdi
  jf. IAS34. 16A (j) gitt en gir opplysninger etter §7-3
 • Anbefalte noteopplysninger relatert til utlån til kunder
Kl. 14.40

Oppsummering - valg av modell

Kl. 14.45

Eika bankene sin tilpasning  regnskapsreglene under IFRS

Kl. 15.30

Avslutning  

 

 

 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Tilpasning av regnskapsregler for unoterte banker.

20. juni 2019
Oppstart kl. 09.30

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 4.400,- inkl. lunsj

5. juni 2019

 • Partner Magne Sem, PwC
 • Partner Erik Andersen, PwC
 • Fagansvarlig Henrik Eriksen, Økonomiservice Eika Gruppen

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.