Aksjeloven

Aksjeloven setter en rekke begrensninger i aksjeselskapenes adgang til å stille sikkerhet, kreditt og annen finansiell bistand overfor et aksjeselskaps eiere, og innad i selskapskonsernet. Dette er temaer som ofte kommer på spissen når det ytes lån eller stilles sikkerheter i forbindelse med oppkjøp av næringsvirksomhet og næringseiendom.

Praktisk informasjon

Aksjelovens begrensninger for lån og sikkerhetsstillelse.

27. september 2018
Oppstart kl. 09.30

Thon hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo  -  24 10 30 00 

Kr 4 400,- inkl. lunsj

7. september 2018

  • Ingvild Onshus Kaagen, advokat Ernst & Young Advokatfirma AS
  • Børge A. Grøttjord, advokat og partner i Grette AS

Kurset
Denne fagdagen vil behandle utvalgte temaer under aksjeloven som berører banker og finansforetak, og vil gi en veiledning til håndteringen av en rekke praktiske temaer. Aksjelovens begrensninger i adgangen til å gi sikkerheter og lån er under stadig endring og utvikling.

Fagdagen vil derfor også gi en oversikt over kommende regelverksendringer.

Forelesning med praktiske eksempler på hvert område.


Målgruppe:
Bankenes BM rådgivere, ansvarlige for risikostyring, samt medlemmer i kredittkomiteer.


Program

1. Introduksjon
    - et praktisk case er innledning til temaet

   Et oppkjøp av et eiendomsselskap
   - hvilke praktiske spørsmål står vi overfor?
   - hva kan konsekvensene være av at reglene
     ikke er overholdt?

2. Avklaring av begreper:
    - Utbytteberegning i aksjeselskaper
      innfallsporten til kapittel 8
   -  Hva er konsern i aksjeloven
   -  Nærståendebegrepet i aksjeloven

3. Aksjelovens regler etter § 8-7 om
    sikkerhetsstillelse til en aksjeeier, eller noen av
    aksjeeierens nærstående:

   - Aksjeloven § 8-7
     Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen.

   - Introduksjon av et case
     - hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser kan være i
       faresonen?
     - hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes av
       bestemmelsen? Gjennomgang på bakgrunn av
       vårt case.
    -  oppsummering og konklusjoner:
       Hva blir den tillatte sikkerhetspakken i vårt case?

4. Oppkjøpsfinansiering i henhold til aksjeloven
    § 8-10
kreditt og annen finansiell bistand i   
    forbindelse 
med erverv av aksjer i selskapet

     1. Aksjeloven § 8-10
         - Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen.
     2. Introduksjon av et case
         - hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand
           kan være i faresonen?
     3. Hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand
         omfattes av bestemmelsen? Gjennomgang på
         bakgrunn av vårt case.
     4. Unntaksforskriften og unntak ved søknad om
         dispensasjon
     5. Oppsummering og konklusjoner: Hva blir den
         tillatte sikkerhetspakken og finansiell bistand i
         vårt case?

5. Aksjeloven § 3-8
    avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av
    selskapets ledelse

    1. Aksjeloven § 3-8
        - Bakgrunnen og formålet med bestemmelsen.
    2. Introduksjon av et case
        - hvilke sikkerhetsstillelser og finansiell bistand
          kan være i faresonen?
    3. Hvilke kreditter og sikkerhetsstillelser omfattes av
        bestemmelsen? Gjennomgang på bakgrunn av
        vårt case.
    4. Særlig og godkjennelse av generalforsamling og
        utarbeidelse av revisorredegjørelse
    5. Oppsummering og konklusjoner:
        Hva blir den tillatte sikkerhetspakken i vårt case?

6. Konsekvenser av overtredelse av
    §§ 8-7 og 8-10 (aksjeloven § 8-11)

7. Foreslåtte endringer i aksjeloven og
    videre fremdrift

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Aksjelovens begrensninger for lån og sikkerhetsstillelse.

27. september 2018
Oppstart kl. 09.30

Thon hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo  -  24 10 30 00 

Kr 4 400,- inkl. lunsj

7. september 2018

  • Ingvild Onshus Kaagen, advokat Ernst & Young Advokatfirma AS
  • Børge A. Grøttjord, advokat og partner i Grette AS

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.